Profesionalumas, pasitikėjimas, atsakomybė ir sąžiningumas – tai kelias į pergalę

Advokatų kontora Altun ir partneriai A&P law group, įsikūrusi Vilniuje, teikia teisines paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims, siūlo jiems prevencinius ir strateginius teisinius sprendimus bei dalyvauja sprendžiant teisinius ginčus.

Klientas turi turėti galimybę pasirinkti konkretų advokatą, kuriuo jis pasitiki. Advokatų kontoros Altun ir partneriai A&P law group vienas svarbiausių darbo principų – paslaugą teikia tas advokatas, su kuriuo klientas tiesiogiai ir betarpiškai bendrauja.

Klientas turi būti tikras, kad jo bylą veda ir visą situaciją kontroliuoja asmuo, kuris geriausiai žino jo problemą. Toks darbo principas padeda užtikrinti informacijos tinkamą apdorojimą, operatyvų ir kvalifikuotą paslaugų teikimą.

Todėl randame savitą ir ilgalaikį ryšį su tais, kurie į mus kreipiasi ir mumis pasitiki.

ADVOKATAI

Laura Altun

Advokatė

l.altun@aplawgroup.lt

+370 672 55055

Saulius Kibilda

Advokatas

s.kibilda@aplawgroup.lt

+370 601 08888

Jurga Liutkutė-Kačergienė

Advokatė

j.liutkute@aplawgroup.lt

+370 687 07043

Šarūnas Jazukevičius

Advokatas

s.jazukevicius@aplawgroup.lt

+370 673 74332

PASLAUGOS

Teikiame platų spektrą paslaugų, kurios būtinos mūsų klientų veikloje, kadangi tik pažindami skirtingas veiklos sferas galime visapusiškai įvertinti situaciją ir kompleksiškai spręsti klientų problemas.

Atstovavimas bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose

Atstovavimas ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose

Juridinių asmenų veiklos dokumentų rengimas

Sutarčių ir kitų dokumentų rengimas

Atstovavimas viešojo administravimo institucijose

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai

Procesinių dokumentų rengimas

Konsultacijos žodžiu

Teisinis auditas

PASLAUGOS

Teikiame platų spektrą paslaugų, kurios būtinos mūsų klientų veikloje, kadangi tik pažindami skirtingas veiklos sferas galime visapusiškai įvertinti situaciją ir kompleksiškai spręsti klientų problemas.

Atstovavimas bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose

Atstovavimas ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose

Atstovavimas viešojo administravimo institucijose

Juridinių asmenų veiklos dokumentų rengimas

Sutarčių ir kitų dokumentų rengimas

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai

Procesinių dokumentų rengimas

Konsultacijos žodžiu

Teisinis auditas

VEIKLOS SRITYS

Dėl skirtingų klientų poreikių mūsų teikiamos paslaugos neapsiriboja viena konkrečia veiklos sritimi, tačiau didžiausią patirtį sukaupėme šiose srityse:

Prievolių teisiniai santykiai

Ginčai, kylantys dėl prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo; žalos atlyginimo klausimai, kreditorių interesų gynimas (actio pauliana), prievolių įvykdymo užtikrinimo, skolos perkėlimo ir reikalavimo perėjimo trečiajam asmeniui klausimai etc.

Valstybės tarnybos santykiai

Procesinių dokumentų rengimas ir atstovavimas ginčuose dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo, atleidimo iš valstybės tarnybos etc.

Statybų teisiniai santykiai

Konsultacijos statybų organizavimo ir jų procese kylančiais klausimais, statybos rangos, projektavimo rangos, subrangos sutarčių rengimas bei teisinis įvertinimas etc.

Juridinių asmenų dalykinės reputacijos gynimas

Teisinės konsultacijos dėl juridinio asmens dalykinės reputacijos gynimo būdų, dokumentų rengimas ir atstovavimas teisme ar neteisminėse institucijose etc.

Konkurencijos teisiniai santykiai

Teisinės konsultacijos draudžiamų susitarimų, nesąžiningos konkurencijos ir kitais konkurencijos teisės klausimais, dokumentų projektų rengimas, skundų dėl konkurenciją ribojančių veiksmų rengimas, atstovavimas Konkurencijos taryboje, atstovavimas teisme ginčijant Konkurencijos tarybos nutarimus ar dėl nuostolių atlyginimo etc.

Intelektinė ir pramoninė nuosavybė

Atstovavimas teismuose ir konsultacijos dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bei pramoninės nuosavybės apsaugos, autorinių sutarčių projektų rengimas ir analizė, sutarčių projektų su atlikėjais, fonogramų gamintojais, transliuojančiomis organizacijomis, audiovizualinių kūrinių gamintojais dėl gretutinių autorinėms teisių rengimas ir analizė, licencinių sutarčių projektų rengimas ir analizė, atstovavimas klientų interesams ginčuose, kylančiuose iš intelektinės nuosavybės, dokumentų, susijusių su komercinių paslapčių apsauga, rengimas, įgyvendinimo priežiūra, etc.

Sutartiniai teisiniai santykiai

Įvairių sutarčių (pirkimo – pardavimo, mainų, nuomos, paslaugų teikimo, rangos, paskolos, vežimo ir kt.) regimas; klientų interesų atstovavimas derybose dėl sutarčių sudarymo, nutraukimo, pakeitimo, bendradarbiavimo ir pan.; atstovavimas teisme ir procesinių dokumentų rengimas bylose dėl sutarčių nutraukimo, pakeitimo, skolos išieškojimo, nuostolių atlyginimo, sandorių (sutarčių) pripažinimo negaliojančiomis etc.

Viešieji pirkimai

Teisinės konsultacijos, teisinių išvadų ir reikalingų dokumentų projektų rengimas, konkurso pasiūlymo atitikties konkurso dokumentams teisinis auditas, atstovavimas viešųjų pirkimų procedūrose ir bylose, kylančiose iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, etc.

Teritorijų planavimas

Konsultacijos teritorijų planavimo klausimais, atstovavimas ginčijant teritorijų planavimo dokumentų sprendinius etc.

Neturtinės asmenų teisės

Konsultacijos teisės į atvaizdą, teisės į privatų gyvenimą ir teisės į garbę bei orumą pažeidimų klausimais, dokumentų rengimas ir atstovavimas teisme bei kitose įmonėse ir įstaigose.

Reklamos ir visuomenės informavimo sritis

Atstovavimas teismuose ir konsultavimas bendrosios reklamos, taip pat reklamos, kuri yra ribota arba uždrausta, klausimais, atstovavimas bylose dėl klaidinančios reklamos atsiradusios žalos atlyginimo, konsultavimas visuomenės informavimo priemonių veiklos teisinio reglamentavimo, asmens interesų visuomenės informavimo srityje pažeidimų gynimo klausimais ir atstovavimas susijusiose institucijose bei teismuose, etc.

Komunikacijos ir viešųjų ryšių teisė

Viešųjų ryšių ir komunikacijos projektų atitikties teisės aktams vertinimas, komunikacinių krizių teisinis vertinimas ir sprendimų bei veiksmų įtakos teisminiams procesams vertinimas, ir kt.

Įmonių teisė

Įmonių steigimas, įstatų keitimas, įmonės vidaus dokumentų, sutarčių ar kitokių veikloje naudojamų dokumentų rengimas ir teisinis auditas, atstovavimas derybose, konsultavimas įmonės veikloje iškylančiais klausimais, atstovavimas įvairiose įmonėse įstaigose ir organizacijose.

Darbo teisiniai santykiai

Darbo sutarčių sudarymas, nutraukimas; kolektyviniai bei individualūs darbo ginčai; atstovavimas ir konsultacijos atleidimo iš darbo klausimais, drausminės ar materialinės atsakomybės taikymo, nekonkuravimo susitarimų, išeitinių išmokų bei garantijų ir kompensacijų klausimais; kolektyvinių sutarčių ruošimas; konsultavimas dėl atskirų darbo sutarčių sudarymo ypatumų; atstovavimas ir konsultavimas darbo ginčuose bei teisme, etc.

Draudimo teisiniai santykiai

Konsultacijos draudimo teisiniais klausimais, klientų interesų atstovavimas valstybinėse draudimo veiklos priežiūros institucijose, derybose ir ginčuose dėl draudimo išmokos dydžio bei jos išmokėjimo etc.

Šeimos teisiniai santykiai

Konsultacijos santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo ir kitais šeimos teisinių santykių klausimais; vedybų sutarčių, santuokoje įgyto turto padalijimo ir kitų dokumentų rengimas; atstovavimas ir procesinių dokumentų rengimas santuokos nutraukimo, santuokos pripažinimo negaliojančia, vaikų gyvinamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo, turto padalijimo, tėvystės pripažinimo ar nuginčijimo bylose.

Mokesčių teisė

Konsultacijos mokesčių teisės klausimais, mokesčių planavimas ir optimizavimas. Būsimų sandorių mokestinių rizikų vertinimas. Atstovavimas santykiuose su mokesčių administratoriumi, atstovavimas mokestinių tyrimų bei patikrinimų metu. Mokestinių ginčų procesinių dokumentų (paaiškinimų, pastabų, skundų, apeliacinių skundų, atsiliepimų ir kt.) rengimas bei atstovavimas klientų interesams mokestinių ginčų metu (mokesčių inspekcijoje, Mokestinių ginčų komisijoje, administraciniuose teismuose).

Nuosavybės teisių gynimas ir kitų daiktinių teisių įgyvendinimas

Teisės į nuosavybę pripažinimas, nuosavybės teisių ginčijimas, servituto nustatymas, ginčai, susiję su hipotekos, įkeitimo, ilgalaikės nuomos ir kt. santykiais.

MUMIS PASITIKI

MUMIS PASITIKI

KONTAKTAI

Advokatų kontora Altun ir partneriai A&P law group
Lvovo g. 38A – 1, LT-09307 Vilnius
Tel./faks. +370 5 265 3224
El.p. info@aplawgroup.lt